لوازم مصرفی فکس پاناسونیک

KX-FA85

KX-FA85

  تونرKX-FA85  قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک :

   

  KX-FL 802-882-852

  • تونر فکس قابل شارژ می باشد.
KX-FA85

KX-FAD86

KX-FAD86

  یونیت درام فکس پاناسونیک KX-FAD86E  قابل استفاده برای مدلهای :

   

  KX-FL 802-882-852

  • درام قابل تعویض می باشد.
KX-FAD86

KX-FAD93

KX-FAD93

  یونیت درام فکس پاناسونیک KX-FAD93E  قابل استفاده برای مدلهای :

   

  KX-MB 262,772,238,778,228,258,788

  • درام قابل تعویض می باشد
KX-FAD93

KX-FAT92E

KX-FAT92E

  تونر KX-FAT92E قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک :

   

  KX-MB 262,772,238,778,228,258,788

   

  • تونر قابل شارژ می باشد.
KX-FAT92E

KX-FA84E

KX-FA84E

  یونیت درام فکس پاناسونیک KX-FA84E  قابل استفاده برای مدلهای :

   

  KX-FL 652,542,612,511,512,613

  • درام فکس قابل تعویض می باشد.
KX-FA84E

KX-FA83E

KX-FA83E

  تونر KX-FA83E قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک :

   

  KX-FL 652,542,612,511,512,613

  • تونر قابل شارژ می باشد
KX-FA83E

KX-FA57

KX-FA57

  رول کاربن KX-FA57 قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک  :

   

  KX-FC/FG/FP 351,386,362,342,701,711,361,388,365,363,341,343,387

  • طول رول کاربن فکس 70 متر
KX-FA57

KX-FA136

KX-FA136

  رول کاربن KX-FA136 قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک  :

   

  KX-FC/FG/FP 106-131-302-105-101-1110-115-969-1010-230-200-210-220-1016-1011-108

  • متراژ فیلم 100 متر
KX-FA136

KX-FA55E

KX-FA55E

  رول کاربن KX-FA55 قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک  :

   

  KX-FC/FG/FP 166,151,85,80,176,156,152,95,89,82,81

   

  • متراژ فیلم 50 متر
KX-FA55E

KX-FA52E

KX-FA52E

  رول کاربن KX-FA52 قابل استفاده برای مدلهای فکس پاناسونیک  :

   

  KX-FC/FG/FP 206-205-207-208-215-218-225-226-228-253-2255-255-258-2452-2658-2858-5643

  • متراژ فیلم 30 متر
KX-FA52E