فکس‌های A4

KX-FC275CX

KX-FC275CX

  دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FC275 CX با ویژگی های :

   

  • دارای دو گوشی با سیم و بی سیم
  •  صفحه رنگی (DECT)
  • منشی تلفن تمام دیجیتال
  • سرعت ارسال فکس ۹٫۶ kbps
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای Caller ID و Speakerphone
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA52E
  • ساخت مالزی
KX-FC275CX

KX-FG2452CX

KX-FG2452CX

  دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FG2452 CX با ویژگی های :

   

  • منشی تلفن تمام دیجیتال
  • دارای گوشی بیسیم (۲٫۴ GHz)
  • سرعت ارسال فکس ۹٫۶ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای CallerID و Speakerphone
  • دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA52E
  • ساخت مالزی
KX-FG2452CX

KX-FM388CX

KX-FM388CX

  دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FM388 CX با ویژگی های :

   

  • قابل اتصال به کامپیوتر از طریق USB
  • منشی تلفن تمام دیجیتال
  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای Caller ID و Speakerphone
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA57E
  • ساخت مالزی
KX-FM388CX

KX-FP365CX

KX-FP365CX

  دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FP365  CX با ویژگی های :

   

  • منشی تلفن تمام دیجیتال
  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • دارای CallerID و Speakerphone
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA57E
  • ساخت مالزی
KX-FP365CX

فکس پاناسونیک مدل KX-FP701

فکس پاناسونیک مدل KX-FP701

  دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FP701  CX با ویژگی های :

   

  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای CallerID
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA57E
  • ساخت مالزی
فکس پاناسونیک مدل KX-FP701

KX-FC218CX

KX-FC218CX

  دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FC218 CX با ویژگی های :

   

  • منشی تلفن تمام دیجیتال
  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • دارای CallerID و Speakerphone
  • دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA52E
  • ساخت مالزی
KX-FC218CX

فکس پاناسونیک مدل KX-FP711

فکس پاناسونیک مدل KX-FP711

  دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FP711 CX با ویژگی های :

   

  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای Caller ID
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • KX-FA57E فیلم مصرفی
  • ساخت مالزی
فکس پاناسونیک مدل KX-FP711

KX-FC206CX

KX-FC206CX

  دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FC206 CX با ویژگی های :

   

  • سرعت ارسال فکس ۹٫۶ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای Caller ID
  • دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA52E
  • ساخت مالزی
KX-FC206CX