صندوق صوتی TVM

KX-TVM50

KX-TVM50
  • ظرفیت 2 تا 6 پورت و 64 صندوق صوتی
  • حداکثر 8 ساعت زمان ضبط پیغام
  • ارسال پیغام الکترونیکی
  • منوی پست صوتی روی صفحه نمایشگر
  • سرویس مشتری
  • (LCS) کنترل تماس در حال انجام
  • ضبط دو طرفه
  • انتقال دو طرفه
KX-TVM50

KX-TVM200

KX-TVM200
  • ظرفیت 0 تا 24 پورت و 1024 صندوق صوتی
  • حداکثر 1000 ساعت زمان ضبط پیغام
  • ارسال پیغام الکترونیکی
  • منوی پست صوتی روی صفحه نمایشگر
  • سرویس مشتری
  • (LCS) کنترل تماس در حال انجام
  • ضبط دو طرفه
  • انتقال دو طرفه
KX-TVM200