صندوق صوتی TVM

KX-TVM50

KX-TVM50
  • ظرفیت ۲ تا ۶ پورت و ۶۴ صندوق صوتی
  • حداکثر ۸ ساعت زمان ضبط پیغام
  • ارسال پیغام الکترونیکی
  • منوی پست صوتی روی صفحه نمایشگر
  • سرویس مشتری
  • (LCS) کنترل تماس در حال انجام
  • ضبط دو طرفه
  • انتقال دو طرفه
KX-TVM50

KX-TVM200

KX-TVM200
  • ظرفیت ۰ تا ۲۴ پورت و ۱۰۲۴ صندوق صوتی
  • حداکثر ۱۰۰۰ ساعت زمان ضبط پیغام
  • ارسال پیغام الکترونیکی
  • منوی پست صوتی روی صفحه نمایشگر
  • سرویس مشتری
  • (LCS) کنترل تماس در حال انجام
  • ضبط دو طرفه
  • انتقال دو طرفه
KX-TVM200